Regulamin

Regulamin targizabawek.pl, odbywających się pod adresem targizabawek.pl

 1. Platforma EXPO UNIT, na której jest organizowane wydarzenie targizabawek.pl, należy i jest administrowana przez spółkę UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 00-707) przy ul. Ku Wiśle 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030149, NIP 5271048139, REGON 011639860, zwaną w niniejszym regulaminie „EXPO UNIT”
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania targów, czas trwania targów podany jest na stronie targizabawek.pl i dotyczy wyłącznie dla kont zarejestrowanych na potrzeby targizabawek.pl
 3. targizabawek.pl organizowane jest przez spółkęUNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 00-707) przy ul. Ku Wiśle 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030149, NIP 5271048139, REGON 011639860, zwaną w niniejszym regulaminie „Organizatorem”
 4. targizabawek.pl jest wydarzeniem dla profesjonalistów oraz gości akredytowanych.
 5. Każdy uczestnik wydarzenia, zarówno WYSTAWCA jak i ODWIEDZAJĄCY, aby czynnie uczestniczyć w wydarzeniu ma obowiązek rejestracji, które je
 6. Rejestracja konta w systemie EXPO UNIT na potrzeby uczestnictwa w targizabawek.pl jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje użytkownika do kontynuowania współpracy z EXPO UNIT po zakończeniu targizabawek.pl i wydarzeń towarzyszących.
 7. W celu rejestracji konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie toybusienss.pl
 8. Informacja o rejestracji konta wraz z danymi o rejestrującym przekazywane są Organizatorowi.
 9. Użytkownik zarejestrowany w trakcie procesu rejestracji konta oświadcza, w szczególności, że:
  • zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez EXPO UNIT oraz Organizatora danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji konta lub później w czasie aktualizacji danych,
  • wyraża zgodę na przekazanie przez EXPO UNIT danych na potrzeby wykorzystania ich w przekazywaniu informacji, które mają pomóc efektywnie uczestniczyć w targizabawek.pl, korzystać z promocji i specjalnych ofert wystawców,
  • posiada prawa i stosowne zezwolenia do wprowadzanych danych,
  • wprowadzone dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
 10. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta osobom trzecim.
 11. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych w systemie, tak aby Organizator mógł prawidłowo realizować usługę uczestnictwa w targizabawek.pl
 12. Korzystanie z EXPO UNIT odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 13. EXPO UNIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Systemu, a w szczególności związanych z ujawnieniem hasła lub danych osobowych przez Użytkownika.
 14. Użytkownik może:
  • Zgłosić EXPO UNIT funkcjonalność, która poprawiłby jakość i komfort użytkowania i uczestniczenia w targizabawek.pl.
  • Złożyć reklamację na jakość usług świadczonych przez EXPO UNIT.
 15. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej przesłanej na adres expounit@expounit.pl
 16. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.07.2020 r.
 17. EXPO UNIT zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 18. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w nowym regulaminie.